Logo

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i sprzedaży w sklepie internetowym kropletoda.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów na stronie https://kropletoda.pl przez spółkę PREALS DATA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961790 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Konsument może kontaktować się ze spółką PREALS DATA sp. z o. o. Dane kontaktowe:
a) adres korespondencyjny przedsiębiorstwa: ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska
b) adres poczty elektronicznej: kontakt@kropletoda.pl
c) numer telefonu: +48 693 79 79 79

§1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia oznaczają:

 • KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Klient - osoba fizyczna, w tym również Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje (zawiera umowę sprzedaży) w Sklepie Towar od Sprzedawcy.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC. Za Konsumenta będzie traktowana również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konto Użytkownika - podstrona Strony, zabezpieczona hasłem ustanowionym przez Użytkownika, na której zapisane są informacje o Użytkowniku i jego zamówieniach, która umożliwia zapoznanie się ze statusem danego zamówienia i historią zamówień.
 • Newsletter - biuletyn informacyjny rozsyłany drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrażą wolę jego otrzymywania, zawierający w szczególności aktualne informacje na temat Towarów z asortymentu Sklepu, w tym również na temat nowości i promocji.
 • Sprzedawca lub Usługodawca - spółka PREALS DATA sp. o. o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961790 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Sklep - sklep internetowy działający na Stronie.
 • Strona - serwis internetowy działający pod adresem https://kropletoda.pl.
 • Suplement diety - środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
 • Towar - rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w szczególności Suplement diety.
 • Użytkownik - użytkownik Internetu, w tym będący Klientem, korzystający ze Strony.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na Stronie następujące nieodpłatne usługi:
a. prezentowanie Towarów z asortymentu Sprzedawcy,
b. interaktywny formularz do składania zamówień Towarów ze Sklepu,
c. Newsletter,
d. Konto Użytkownika.

3. Zapoznanie się z treścią Strony, w szczególności z asortymentem Sklepu, a także złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta Użytkownika ani wyrażenia woli otrzymywania Newslettera.

4. Użytkownik (usługobiorca) może w każdym czasie zapisać na swoim urządzeniu treść Regulaminu zamieszczonego na Stronie, jak również wydrukować go ze Strony.

5. Użytkownik może dokonać zakupu jako gość lub dokonać zakupu z jednoczesnym utworzeniem konta w Sklepie.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
a. Urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptu JavaScript i cookies ¬ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub inna zgodna z nimi przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji,
c. ważne konto poczty elektronicznej Użytkownika.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów i postanowień Regulaminu.

8. Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Zakładając Konto Użytkownika lub korzystając z interaktywnego formularza do składania zamówień Towarów ze Sklepu Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i dokładnych informacji. Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji może uniemożliwić realizację zamówienia.

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kropletoda.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa Usługodawcy: PREALS DATA sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska. W reklamacji Użytkownik powinien opisać czego dotyczy reklamacja, czego się domaga, a także podać adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na który ma nastąpić odpowiedź Usługodawcy. W braku podania tych danych, Usługodawca odpowie Użytkownikowi na adres, z którego otrzymał reklamację lub adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta Użytkownika. Usługodawca rozpozna reklamację bez zbędnej zwłoki, a gdy Użytkownik jest Konsumentem dodatkowo nie później niż w terminie 30 dni. W wypadku odmownego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem odmowy.

§3 Nieodpłatne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą wypełnienia danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na podstronie Strony, oznaczonej jako „Zarejestruj się” lub w trakcie dokonywania zakupów z jednoczesnym utworzeniem konta w Sklepie.

2. Użytkownik dokonujący samodzielnej rejestracji konta w szczególności ustanawia hasło do konta, które jest poufne i nie może być przez Użytkownika ujawniane osobom trzecim. Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, a także adresu kontaktowego i do wysyłki jest niezbędne do świadczenia usługi Konto Użytkownika. Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie Usługodawcy e¬maila informującego o woli rezygnacji usługi Konto Użytkownika na adres poczty elektronicznej kontakt@kropletoda.pl, w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez Usługodawcę. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika jest nieodwracalne i powoduje usunięcie dotychczas zebranych i przechowywanych informacji. Po rozwiązaniu umowy, Użytkownik może w każdym czasie zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika.

3. Użytkownik dokonujący zakupów z jednoczesnym automatycznym utworzeniem konta w Sklepie otrzymuje automatycznie wygenerowane hasło do konta, które jest poufne i nie może być przez Użytkownika ujawniane osobom trzecim. Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, a także adresu kontaktowego i do wysyłki jest niezbędne do świadczenia usługi Konto Użytkownika. Konsument może rozwiązać umowę w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie Usługodawcy e¬maila informującego o woli rezygnacji usługi Konto Użytkownika na adres poczty elektronicznej kontakt@kropletoda.pl, w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez Usługodawcę. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika jest nieodwracalne i powoduje usunięcie dotychczas zebranych i przechowywanych informacji. Po rozwiązaniu umowy, Użytkownik może w każdym czasie zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika.

4. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W umowach z Konsumentami rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w wypadku wprowadzania istotnych zmian w zakresie funkcjonalności na Stronie. W razie korzystania przez Użytkownika ze Strony lub usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub czasowo odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca dokonuje rozwiązania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Użytkownika.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu przez Użytkownika.

6. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu dostępności Strony.

§4 Treści zawarte na Stronie

1. Sprzedawca prezentuje na Stronie Towary, ich opisy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów z asortymentu Sklepu. Treści te nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.

2. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.

3. Treści prezentowane na Stronie są oficjalnymi treściami producentów Suplementów diety.

§5 Składanie zamówień i umowa sprzedaży

1. Ceny Towarów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT wg polskich stawek). W procesie zakupu stawka podatku zostanie dopasowana do wybranego kraju dostawy, dlatego cena końcowa może być różna od początkowej ceny wskazanej przy produkcie. Ceny mogą być wyrażone w polskich złotych (PLN), euro (EUR).

2. Klient może składać zamówienia Towaru w następujący sposób: w Sklepie, wykorzystując interaktywny formularz do składania zamówień Towarów.

3. Składając zamówienie Klient powinien wskazać:
a. zamawiany Towar (nazwa i zamawiana liczba),
b. dane Klienta (imię i nazwisko albo nazwa i siedziba, a także adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu komórkowego),
c. dane odbiorcy Towaru i miejsca dostawy (imię i nazwisko albo nazwa i siedziba, a także adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu komórkowego), gdy są inne niż dane Klienta,
d. wybrany sposób dostawy Towaru,
e. wybraną formę płatności za Towar.

4. Przed wyrażeniem przez Konsumenta woli zamówienia Towaru i zawarcia umowy sprzedaży Towaru, Konsument otrzymuje informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś otrzymuje informacje o cenie Towaru albo łącznej cenie Towarów, wraz z podatkami, o opłatach za dostawę Towaru albo Towarów, a także o terminie spełnienia świadczenia.

5. Podanie danych Klienta albo odbiorcy Towaru z ust. 3 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

6. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie za pomocą poczty elektronicznej, wskazując zamówiony Towar, jego ilość, cenę, sposób płatności, sposób dostawy oraz opłatę za dostawę.

7. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

8. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży Towaru nie jest w danym czasie możliwe, wówczas Klient, zamiast otrzymać potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, otrzyma bez zbędnej zwłoki stosowną informację.

§6 Dostawa i odbiór Towarów

1. Towary dostarczane są terytorium Polski, do innych krajów Europy.

2. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera.

3. O opłatach i ich wysokości albo o braku opłat za dostawę Towaru Klient informowany jest na Stronie oraz w trakcie składania zamówienia. W razie wyboru opcji odbioru osobistego Towaru przez Klienta, Klient nie ponosi opłat za dostawę Towaru.

4. Wyboru sposobu dostawy Klient dokonuje podczas składania zamówienia.

5. Towary dostarczane poza UE mogą podlegać cłom przywozowym i / lub podatkom, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli. Wymienione opłaty pozostają w gestii Klienta. Przed złożeniem zamówienia zalecamy skontaktowanie się z lokalnymi organami celnymi w celu uzyskania dalszych informacji.

§7 Sposób płatności za Towar

1. O dostępnych sposobach płatności za Towar Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

2. Klient może wybierać spośród następujących sposobów płatności za Towar:
a) pobranie kurierskie,
b) system PayPal,
c) system płatności online PayU,
d) przedpłata przelewem, na wskazany przez Usługodawcę nr rachunku bankowego.

§8 Termin zapłaty ceny

1. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności „pobranie kurierskie” zapłata ceny Towaru przez Klienta powinna nastąpić do rąk kuriera przy odbiorze Towaru.

2. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności „system PayPal” lub „system płatności online PayU”, zapłata ceny Towaru przez Klienta następuje niezwłocznie, zgodnie z właściwościami tych systemów.

3. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności „przedpłata przelewem” zapłata ceny Towaru przez Klienta powinna nastąpić w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie tego terminu zamówienia może zostać anulowane przez Sprzedawcę.

§9 Termin spełnienia świadczenia (wydania Towaru) przez Sprzedawcę

1. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności: „system PayPal”, „system płatności online PayU” albo „przedpłata przelewem”, spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania ceny Towaru przez Sprzedawcę.

2. W razie wyboru przez Klienta sposobu płatności: „pobranie kurierskie” spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

3. Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi następuje, w zależności od wyboru sposobu dostawy wybranego przez Klienta, za pośrednictwem kuriera.

§10 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Towaru w Sklepie lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru i z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia mu Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy sprzedaży Towaru ¬ od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach ¬ od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony ¬ od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b. dla pozostałych umów ¬ od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy lub Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony jest w Sklepie wraz z Regulaminem, Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z tego wzoru formularza.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć:
a. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@kropletoda.pl
b. na piśmie wysłanym na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy/Usługodawcy: PREALS DATA sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska.

5. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie.

6. W razie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca lub Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, daną umowę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca lub Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§11 Reklamacje - wady Towarów

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczać Towary bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na podstawie przepisów KC o rękojmi za wady (art. 556 i następne KC).

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
a. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady albo
b. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Reklamacje można składać:
a. drogą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kropletoda.pl
b. pisemnie na adres korespondencyjny przedsiębiorstwa Sprzedawcy: PREALS DATA sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska.

6. W reklamacji Konsument powinien:
a. podać swoje imię i nazwisko, a także adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny,
b. wskazać Towar, którego dotyczy reklamacja i datę jego zakupu, w szczególności podając numer zamówienia lub inne informacje pozwalające zidentyfikować Towar,
c. wskazać przyczynę reklamacji ¬ określić wadę i datę jej pojawienia się,
d. wskazać czego się domaga,
e. podpisać reklamację, gdy jest składana na piśmie.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca odpowie Konsumentowi na adres, z którego otrzymał reklamację, chyba że Konsument zaznaczy w reklamacji, iż odpowiedź ma nastąpić na inny adres.

8. Towar będący przedmiotem reklamacji Konsument zobowiązany jest dostarczyć, przesyłką na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: PREALS DATA sp. z o. o., ul. Algierska 17L/5, 03-977 Warszawa, Polska.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłączona jest w stosunkach Sprzedawcy z przedsiębiorcami, czyli z Klientami, którzy nie są Konsumentami.

§12 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Sprzedawca (Usługodawca) korzysta z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

2. Inspekcja Handlowa jest uprawniona i właściwa dla rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich Sprzedawcy (Usługodawcy) z Konsumentami. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl/, adresy stron internetowych pozostałych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, działających na obszarze poszczególnych województw znajdują się na stronie http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136, a także w rejestrze podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, znajdującego się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Więcej informacji dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, jak również w siedzibach poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz na ich stronach internetowych.

4. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@kropletoda.pl.

§13 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów, jest Sprzedawca/Usługodawca.

2. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone w sposób zgodny z prawem polskim i unijnym.

3. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik będący osobą fizyczną ma również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru.

4. Szczegółowe informacje wymagane rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podawane są Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.

§14 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmieniać Regulamin. Oczekujący (przyszły) regulamin zamieszczony będzie na Stronie obok aktualnego Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą Regulaminu, w tym w szczególności do zawarcia umowy sprzedaży Towaru stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Umowy podlegają prawu polskiemu. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku dokonania wyboru prawa.

3. W sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową sprzedaży Towaru zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, który nie jest Konsumentem, jak również w sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023 roku

Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego.

Pliki do pobrania:
• Regulamin
• Formularz odstąpienia od Umowy
• Formularz reklamacji

Czytaj takżeTeksty i zdjęcia © 2024 Toda Herbal International Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone

Oficjalny sklep TODA Herbal International Inc. - sklep dostępny pod adresem WWW kropletoda.pl jest oficjalnym sklepem marki TODA na Polskę i Europę prowadzonym przez firmę zarejestrowaną na terenie Polski. W sklepie dostępne są oryginalne produkty marki TODA. 

Treści na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są przeznaczone do wykorzystania jako oficjalne zalecenia zdrowotne lub konsultacje.
Podane informacje nie zastępują porady lekarza ani innego pracownika służby zdrowia. Operator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.

Korzystamy z Cookies, by zapewnić Ci dostęp do informacji, wszystkich oferowanych usług, by gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu, a także wyświetlać reklamy dopasowane do użytkowników. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają właściwe wyświetlanie treści, analizę ruchu internetowego, ruchu reklamowego, a także utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.